റബ്ബര്‍ത്തോട്ടത്തിലെ ഓര്‍ക്കിഡ് പൂക്കള്‍

ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച മ്യാൻമർ ജനത പോളിങ് ബൂത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്; പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലെയും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെയും 1,142 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ. പട്ടാളത്തിന്റെ പിന്തുണയുള്ള ഭരണകക്ഷിയായ യൂണിയൻ സോളിഡാരിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് പാർട്ടിയും (യു.എസ്.ഡി.പി.) മ്യാൻമറിന്റെ ജനാധിപത്യപ്പോരാളി ആങ് സാൻ സ്യൂ ചിയുടെ നാഷണൽ ലീഗ് ഫോർ ഡെമോക്രസിയും (എൻ.എൽ.ഡി.) തൊണ്ണൂറിലേറെ ചെറുകക്ഷികളും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. 6,000 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്.
9000 കോടിയിലേറെ രൂപ കടമെടുത്ത വിജയ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് സുന്ദരികള്‍ക്ക് ഒപ്പം സുഖവാസം: കര്‍ഷകന്‍ എടുത്ത തുച്ഛമായ വായ്പ തിരിച്ചടയക്കാത്തതിന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം: ഇതു തന്നെയല്ലെ വിജയ് കത്തിയില്‍ പറഞ്ഞത്… വീഡിയോ കാണാം 9000 കോടിയിലേറെ രൂപ കടമെടുത്ത വിജയ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് സുന്ദരികള്‍ക്ക് ഒപ്പം സുഖവാസം: കര്‍ഷകന്‍ എടുത്ത തുച്ഛമായ വായ്പ തിരിച്ചടയക്കാത്തതിന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം: ഇതു തന്നെയല്ലെ വിജയ് കത്തിയില്‍ 9000 കോടിയിലേറെ രൂപ കടമെടുത്ത വിജയ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് സുന്ദരികള്‍ക്ക് ഒപ്പം സുഖവാസം: കര്‍ഷകന്‍ എടുത്ത തുച്ഛമായ വായ്പ തിരിച്ചടയക്കാത്തതിന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം: ഇതു തന്നെയല്ലെ വിജയ് കത്തിയില്‍ പറഞ്ഞത്… വീഡിയോ കാണാം 9000 കോടിയിലേറെ രൂപ കടമെടുത്ത വിജയ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് സുന്ദരികള്‍ക്ക് ഒപ്പം സുഖവാസം: കര്‍ഷകന്‍ എടുത്ത തുച്ഛമായ വായ്പ തിരിച്ചടയക്കാത്തതിന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം: ഇതു തന്നെയല്ലെ വിജയ് കത്തിയില്‍ 9000 കോടിയിലേറെ രൂപ കടമെടുത്ത വിജയ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് സുന്ദരികള്‍ക്ക് ഒപ്പം സുഖവാസം: കര്‍ഷകന്‍ എടുത്ത തുച്ഛമായ വായ്പ തിരിച്ചടയക്കാത്തതിന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം: ഇതു തന്നെയല്ലെ വിജയ് കത്തിയില്‍ പറഞ്ഞത്… വീഡിയോ കാണാം 9000 കോടിയിലേറെ രൂപ കടമെടുത്ത വിജയ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് സുന്ദരികള്‍ക്ക് ഒപ്പം സുഖവാസം: കര്‍ഷകന്‍ എടുത്ത തുച്ഛമായ വായ്പ തിരിച്ചടയക്കാത്തതിന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം: ഇതു തന്നെയല്ലെ വിജയ് കത്തിയില്‍ 9000 കോടിയിലേറെ രൂപ കടമെടുത്ത വിജയ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് സുന്ദരികള്‍ക്ക് ഒപ്പം സുഖവാസം: കര്‍ഷകന്‍ എടുത്ത തുച്ഛമായ വായ്പ തിരിച്ചടയക്കാത്തതിന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം: ഇതു തന്നെയല്ലെ വിജയ് കത്തിയില്‍ പറഞ്ഞത്… വീഡിയോ കാണാം 9000 കോടിയിലേറെ രൂപ കടമെടുത്ത വിജയ് മല്യയ്ക്ക് വിദേശത്ത് സുന്ദരികള്‍ക്ക് ഒപ്പം സുഖവാസം: കര്‍ഷകന്‍ എടുത്ത തുച്ഛമായ വായ്പ തിരിച്ചടയക്കാത്തതിന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനം: ഇതു തന്നെയല്ലെ വിജയ് കത്തിയില്‍